Algemene voorwaarden uitlaatservice

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Op de overeenkomst zijn de navolgende Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Overeenkomst komt tot stand na het ondertekenen door opdrachtgever en Los met Lois. De overeenkomst dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld door opdrachtgever.

1.3 Opdrachtgever verklaart tevens door het ondertekenen van de overeenkomst kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.

1.4 Los met Lois behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijzigingen geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

1.5 De huidige Algemene Voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn per 1 januari 2024 van kracht.

1.6 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Los met Lois is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – Los met Lois

2.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijd(en) opgehaald, minimaal 60 minuten uit gelaten en terug afgeleverd op het afgesproken adres door Los met Lois hondenuitlaatservice.

2.2 Los met Lois hondenuitlaatservice kan niet aangemerkt worden als eigenaar/bezitter van de hond. Opdrachtnemer is, door ondertekening van de overeenkomst, alleen gemachtigd om de hond uit te laten.

2.3 Los met Lois hondenuitlaatservice gaat verantwoordelijk met uw hond(en) om, zij heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

2.4 Los met Lois verplicht zich er toe de door opdrachtgever in bewaring gegeven huissleutel zorgvuldig te bewaren en deze enkel en alleen te gebruiken voor het halen en brengen van de hond. Los met Lois is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van verlies of diefstal van de huissleutel.

2.5 Los met Lois hondenuitlaatservice behoudt zich het recht hond(en) (op voorhand) te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren binnen en buiten de groep.

2.6 Los met Lois hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet mee te nemen.

2.7 Los met Lois hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor indien de opdracht niet tot slecht/onveilig uit te voeren is door hevige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs, storm, onweer en extreme warmte de opdracht te annuleren, aan te passen of
voortijdig te staken met oog op de veiligheid en gezondheid van uw hond.

2.8 Los met Lois behoudt zich het recht om vanaf een temperatuur van 25 graden een hitteplan in te stellen, de bijbehorende maatregelen zullen op betreffend moment gesteld worden afhankelijk van de voorspelling.

Artikel 3 – Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever geeft Los met Lois een huissleutel na het tekenen van het sleutelcontract, waarin de voorwaarden van het gebruik en de wijze van bewaring beschreven staan.

3.2 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Los met Lois toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt. Mocht
Los met Lois niet in staat zijn om de hond mee te nemen doordat het niet mogelijk is om de plaats te bereiken, dan zal Los met Lois de opdrachtgever direct telefonisch op de hoogte brengen en verder gaan met de uitlaatservice.

3.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond vanaf 8.00 uur aanwezig is op de afgesproken wandeldag. Indien hond niet aanwezig is, zal Los met Lois verder gaan met de uitlaatservice en opdrachtgever hierover informeren.

3.4 Opdrachtgever geeft de hond minimaal 1 uur voor aanvang van de wandeling geen eten meer.

3.5 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) de jaarlijkse entingen of titerbepaling krijgen. Opdrachtgever neemt zelf de verantwoordelijkheid de hond(en) preventief te behandelen tegen vlooien, wormen en teken.

3.6 De hond waarover de overeenkomst is gesloten dient minimaal 1 jaar oud te zijn, de basiscommando’s te kennen, sociaal te zijn naar andere honden en mensen en geen afwijkend gedrag te vertonen.

3.7 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met de groep. Hiervoor stelt Los met Lois minimaal 3 weken, daarna wordt er in overleg bekeken of de teef weer geschikt is om mee te gaan of deze termijn verlengt dient te worden.

3.8 Opdrachtgever machtigt Los met Lois om, op kosten van opdrachtgever, medische zorg te (laten) verschaffen wanneer zij dit nodig acht. Dit kan eventueel een andere dierenarts zijn dan uw eigen dierenarts, afhankelijk van de noodzaak. Uiteraard zal
getracht worden om direct contact op te nemen met de opdrachtgever.

3.9 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het klaarleggen van een handdoek om de hond(en) af te drogen. Ook wanneer Los met Lois gevraagd word voer of water te geven dient dit klaar te staan.

3.10 Opdrachtgever is in geval van ziekte of vakantie van Los met Lois en busuitval zelf verantwoordelijk op korte termijn een oplossing te kunnen regelen. Waar mogelijk zal Los met Lois haar best doen om u hiermee te helpen, echter biedt zij geen garanties, er is geen vast vervangend personeel of vervangend vervoer.

3.11 Opdrachtgever geeft Los met Lois toestemming foto’s en/of video’s van uw hond op haar website, social media en/of drukwerk te plaatsen, hierbij kan alleen de naam worden vermeld, overige persoonlijke informatie of foto’s waarop uw woning/straat herkenbaar zijn zullen uiteraard niet geplaatst worden.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 Van opdrachtgever wordt verwacht eerlijke en juiste informatie te verschaffen over het gedrag en gezondheid van de hond waarop de overeenkomst van toepassing is. Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk voor de gevolgen ten aanzien van het niet of onjuist vermelden van informatie over de hond. Wanneer blijkt dat er onjuiste informatie is verschaft door opdrachtgever heeft Los met Lois het recht de overeenkomst per direct te ontbinden.

4.2 De hond waarop de overeenkomst van toepassing is dient blijvend opgenomen te zijn in de WA-verzekering van opdrachtgever. De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van de hond en voor de veroorzaakte schade door de hond. Ook als opdrachtgever zelf niet aanwezig is. Los met Lois sluit elke aansprakelijkheid veroorzaakt door de hond of opgekomen aan de hond uit.

4.3 Los met Lois kan niet aangemerkt worden als eigenaar/bezitter van de hond. Los met Lois is, door ondertekening van de overeenkomst, alleen gemachtigd om de hond uit te laten.

4.4 Het meegeven van de hond aan Los met Lois gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever. Los met Lois zal altijd uit alle macht proberen incidenten te voorkomen.

4.5 Los met Lois sluit elke aansprakelijk uit voor schade bij ziekte, letsel, loopsheid of overlijden van de hond of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond tijdens en na het uitvoeren van de overeenkomst. Los met Lois zal te allen tijde haar uiterste best doen om dit te voorkomen.

4.6 Eventuele kosten van medische zorg en toegebrachte schade door de hond aan personen/honden/andere dieren/goederen worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker is van de schade, worden de kosten tussen de eigenaars van de betreffende honden gedeeld.

4.7 Los met Lois is verzekerd voor eventuele schade aantoonbaar toegebracht aan goederen in, aan of rond de woning van waaruit de opdracht door Los met Lois moet worden uitgevoerd.

4.8 Los met Lois is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor vermissing van de hond of schade opgelopen aan de hond. Opdrachtgever zal direct telefonisch op de hoogte worden gebracht en zal alles in werking gesteld worden om de hond zo spoedig mogelijk terug te vinden.

4.9 Los met Lois hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht, aan de hond(en).

4.10 Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Los met Lois kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (schade ten gevolge van) diefstal of inbraak in de woning van opdrachtgever.

4.11 Los me Lois is niet aansprakelijk voor enige schade in huis of aan interieur van opdrachtgever als gevolg van een natte of vieze hond.

4.12 Los met Lois is niet aansprakelijk voor vlooien, wormen, teken of klitten bij uw hond, uiteraard word er alles aan gedaan om besmettingen in de bus te voorkomen. Opdrachtgever neemt zelf de verantwoordelijkheid de hond(en) preventief te behandelen.

4.13 In geval van calamiteiten (ziekte, autopech, onverwachte privé omstandigheden enz.) zal Los met Lois er alles aan doen om de opdrachtgever zo snel mogelijk te informeren. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het in gebreken blijven door deze calamiteiten.

4.14 Opdrachtgever is gehouden om Los met Lois te vrijwaren tegen aanspraken die derden jegens Los met Lois geldend zouden willen maken vanwege schade die de hond van opdrachtgever heeft toegebracht.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

5.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Het kennismakingsgesprek is gratis, de eerste wandeling is gratis mits er een abonnement word aangeschaft, zo niet word deze berekend als losse wandeling.

5.2 Het abonnement garandeert opdrachtgever een vaste, gereserveerde wandeling op de afgesproken dag(en) per week gedurende 42 weken per jaar.

5.3 Vakanties van Los met Lois zijn reeds in de prijs berekend als zijnde 6 weken per jaar en worden minimaal 1 maand voorafgaand doorgegeven via mail en Whatsapp. Daarnaast zijn er 3 weken vakantie meeberekend voor opdrachtgever, langere afwezigheid van de hond wordt niet verrekend, de plek blijft immers gereserveerd.

5.4 Voor een extra losse wandeling, mits er plek is, geldt het aparte tarief voor een losse wandeling. Opdrachtgever betaalt extra wandelingen uitsluitend contant op de dag van de losse wandeling.

5.5 Het factuurbedrag dient uiterlijk voor de eerste van de maand vooruit te zijn voldaan, bij voorkeur tussen de 25ste en 30ste van de maand. Het factuurbedrag dient overgemaakt te worden op rekening NL96KNAB0413387151 t.a.v. Los met Lois hondenuitlaatservice onder vermelding van de naam van uw hond. Bij wanbetaling kan Los met Lois ervoor kiezen uw hond niet meer op te halen tot de betaling is voldaan.

5.6 U krijgt wanneer gewenst per kwartaal (maart, juni, september en december) achteraf een verzamelfactuur via mail.

5.7 Los met Lois heeft het recht de tarieven en ophaaltijden tijdens de duur van de overeenkomst aan te passen. Opdrachtgever wordt hiervan minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk in kennis gesteld. Jaarlijks voor 1 december verneemt opdrachtgever het nieuwe tarief voor het komende jaar.

Artikel 6 – Annulering

6.1 Opdrachtgever kan een vaste gereserveerde wandeling annuleren. Deze wandeling wordt niet in mindering gebracht op het abonnementstarief. Opdrachtgever kan een extra losse wandeling kosteloos annuleren, mits deze wandeling 24 uur van te voren is afgemeld. Opdrachtgever kan een vaste gereserveerde wandeling niet kosteloos ruilen met een andere dag.

6.2 Opdrachtgever zal in geval van vakantie/langere afwezigheid van de hond (langer dan een dag) de opdrachtnemer minimaal 24 uur van te voren daarover schriftelijk inlichten. Deze wandelingen worden niet in mindering gebracht op het abonnementstarief.

6.3 Als opdrachtgever de frequentie van de wandelingen structureel wil verminderen, dan geldt een wijzigingstermijn van 1 volle kalendermaand, ingaande per de 1e van de maand. Opdrachtgever verplicht zich om gedurende deze termijn de vaste gereserveerde en extra losse wandelingen te vergoeden, ook als deze niet meer uitgevoerd hoeven te worden. Het wijzigen van de frequentie kan alleen schriftelijk.

6.4 Wanneer de service door Los met Lois zelf niet aangeboden kan worden, bijv. door autopech, ziekte van mijn kant of onvoorziene calamiteiten ontvangt opdrachtgever een credit voor deze wandeling(en) tegen het geldende wandeltarief.

6.5 Wanneer de service door overmacht niet aangeboden kan worden, bijv. door extreme weersomstandigheden zoals ijswegen/tropische temperaturen, brand, schade of andere onvoorziene omstandigheden worden deze niet verrekend.

Artikel 7 –  Geldigheid en beëindiging overeenkomst

7.1 Het abonnement gaat in per de 1e van de maand en wordt maandelijks stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Het abonnement is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. Het abonnement kan tussentijds niet tijdelijk gestopt worden.

7.2 De geldigheid van het abonnement kan alleen in overleg tijdelijk opgeschort worden bij aantoonbare langdurige ziekte van de hond (langer dan 4 weken) met een maximum van 3 maanden. Hiervoor geldt een reserveringskosten van 50% van het originele maandbedrag.

7.3 Het aangegane aantal dagen en bijbehorend maandbedrag kunnen worden gewijzigd voor de 1e van de maand met een wijzigtermijn van 1 volledige maand.

7.4 De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt 1 volle kalendermaand, ingaande per de 1e van de maand, en dient door opdrachtgever schriftelijk aan Los met Lois te worden gemeld. Opdrachtgever ontvangt de huissleutel retour als opdrachtgever voldaan heeft aan alle betalingsverplichtingen. Het abonnement kan in uitzonderlijke gevallen in overleg per direct opgezegd
worden, zoals bij overlijden. 

Artikel 8 – Klachten

8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij Los met Lois. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten verliest.
 
 
Geldig per: 1 januari 2024